มทร.ล้านนา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (อัตรา1.3 ) จำนวน 1 อัตรา
โดย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ( วันที่ประกาศ 26 สิงหาคม 2551)
ไฟล์ประกอบ : ไม่มี

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัย (อัตรา 1.3) ตำแหน่งอาจารย์ เพื่อทำหน้าที่สอนประจำหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 12,000 บาท
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 36 และมาตรา 38(7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน พ.ศ. 2548 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกและขอยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่
กองบริหารงานบุคคล ชั้น 6 อาคารเรียนรวม ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2551 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2551ในวันเวลาราชการ (ดังรายละเอียดแนบในหัวข้อไฟล์ประกอบข่าวด้านล่างประกาศนี้)

ไม่มีภาพประกอบ