โครงการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันและวางแผนการซ่อมบำรุงเคลื่อนที่
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ ( วันที่ประกาศ 22 เมษายน 2556)
ไฟล์ประกอบ : ไม่มี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัด “โครงการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันและวางแผนการซ่อมบำรุงเคลี่อนที่”  เพื่อการสนับสนุนงานมูลนิธิโครงการหลวง โดยเน้นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิโครงการหลวง  ช่างประจำศูนย์และสถานีของมูลนิธิโครงการหลวง 26 สถานี โดยแบ่งการอบรมเป็น 4 หลักสูตร ได้แก่ 1.หลักสูตรการบำรุงรักษาและตรวจเช็คระบบไฟฟ้า และการบำรุงรักษาระบบห้องเย็นเบื้องต้น, 2. หลักสูตรการซ่อมแซมเครื่องยนต์เล็ก, 3. หลักสูตรการซ่อมแซมเครื่องยนต์ดีเซล , 4. หลักสูตรการบำรุงรักษาและตรวจเข็คระบบไฟฟ้าและห้องเย็น ประจำศูนย์และสถานีของมูลนิธิโครงการหลวง โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธีรศักดิ์  อุรัจนานนท์  รองอธิการบดีฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 โดยโครงการดังกล่าวจะมีการอบรมระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน 2556 ณ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคาพยัพ เชียงใหม่

ไม่มีภาพประกอบ